API của Inguon cung cấp dữ liệu, có thể được thêm trực tiếp vào MACCMS10 hoặc cung cấp cho mọi người có nhu cầu thu thập dữ liệu

Địa chỉ thu thập XML: https://api.sexnguon.com/api.php/provide/vod/at/xml
Địa chỉ danh sách video: https://api.sexnguon.com/api.php/provide/vod/?ac=list
Địa chỉ chi tiết video: https://api.sexnguon.com/api.php/provide/vod/?ac=detai

Liệt kê các tham số truyền vào:
ac=list
t=ID thể loại
pg=số trang
wd=từ khóa tìm kiếm phim
h=dữ liệu tính bằng giờ
Ví dụ: https://api.sexnguon.com/api.php/provide/vod/?ac==list&t=1&pg=5 lấy dữ liệu với thể loại là 1 và trên trang số 5

Tham số nhận nội dung:
Id tham số = ID dữ liệu, nhiều ID được phân tách bằng dấu phẩy.
t=ID thể loại
pg=số trang
h=dữ liệu tính bằng giờ

Ví dụ: https://api.sexnguon.com/api.php/provide/vod/?ac=detai&ids=123,567 Nhận thông tin dữ liệu với ID là 123 và 567
https://api.sexnguon.com/api.php/provide/vod/?ac=detai&h=24 Nhận thông tin dữ liệu cập nhật trong vòng 24 giờ